Tổ Chức

 

1 Họ và tên: Nông Thị Diễn

Chức vụ: Hiệu trưởng

Địa chỉ: Trường Mầm non Thượng Ân

SĐT: 0367266802

 

2 Họ và tên: Đinh Thanh Huyến

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Địa chỉ: Trường Mầm non Thượng Ân